Scottish firm Eden Mill acquires Eden River Brewery

Eden Mill acquires Eden River Brewery. Credit: Đoàn Ngọc Thành on Unsplash.